Mir hëllefen d'Welt zënter 2004 wuessen

Meter Fir Transformer